Ống bạt cát P 100 vàng

Dùng hút cát

∅ 100

Màu vàng