Ống bạt nước P 100 loại 1

Dùng bơm hút nước

∅ 100

Màu xanh