Ống bạt nước P 100

Dùng bơm hút nước

∅ 100

Màu xanh